Hockey festival Ladoga 2013: IMG_0670

IMG_0670
19 November 2013