Hockey festival Ladoga 2013: IMG_0790

IMG_0790
19 November 2013