Hockey festival Ladoga 2013: IMG_1388

IMG_1388
19 November 2013