Opening of the Super Final of the Russian Chess Championship in Nizhny Novgorod

Opening of the Super Final of the Russian Chess Championship in Nizhny Novgorod